BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

» Nhóm Nghiệp Vụ Bảo Hiểm » BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

Hỗ Trợ Thông Tin Khách Hàng Mỗi Ngày (24/7) - Cập Nhật Sản Phẩm Và Ưu Đãi Liên Tục.

Gọi Ngay 0908 217 622 

ĐIỀU 1: Các khái niệm
1. Người được bảo hiểm: là người có tên trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm và được hưởng quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm.
2. Người thụ hưởng: Là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo hợp ñồng bảo hiểm hoặc là người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp không có chỉ định.
3. Tai nạn: Là bất kỳ sự kiện bất ngờ hay không lường trước, gây ra bởi một lực từ bên ngoài, mạnh và có thể nhìn thấy được xảy ra trong thời hạn bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương tật thân thể hoặc chết cho Người được bảo hiểm và xảy ra ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.
4. Chi phí y tế: là những chi phí phát sinh từ việc ñiều trị thương tật cho Người được bảo hiểm.Các chi phí này phải là những chi phí thực tế, thông lệ, cần thiết và hợp lý tại khu vực cung cấp dịch vụ điều trị
5. Phẫu thuật: Là một phương pháp khoa học để điều trị thương tật hoặc bệnh tật được thực hiện bởi những phẫu thuật viên có bằng cấp thông qua những ca mổ bằng tay với các dụng cụ y tế hoặc bằng thiết bị y tế trong bệnh viện.
6. Thuốc kê đơn của bác sĩ: là những loại thuốc được bán và sử dụng theo quy định của pháp luật và theo ñơn của bác sĩ điều trị.


ĐIỀU 2: đối tượng bảo hiểm
1. Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến tối đa 70 tuổi.
2. Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:
- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

           
II. PHẠM VI VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
ĐIỀU 3: Phạm vi bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm\
1. Phạm vi bảo hiểm: Phạm vi bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm này chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam.
2. Rủi ro được bảo hiểm: Bảo hiểm trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn hoặc do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp. Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia các cuộc thi đấu có tính chất chuyên nghiệp như:đua xe, đua ngựa, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván, đua thuyền… khảo sát, thám hiểm; khi xảy ra tai nạn chỉ được bảo hiểm với điều kiện Người ñược bảo hiểm đã yêu cầu, đóng thêm phí bảo hiểm và được Bảo hiểm Bảo Việt chấp nhận bằng văn bản.
3. Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy ñịnh.
ĐIỀU 4: Quyền lợi bảo hiểm
1. Trường hợp người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
2. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:
2.1 Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm cơ bản: Bảo hiểm Bảo Việt trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.
2.2 Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm đặc biệt:
- Bảo hiểm Bảo Việt thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo chỉ định của Bác sỹ, các chi phí hộ lý,
thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện mức 0,1% STBH/ ngày, tối ña 180 ngày/ năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường
hợp thương tật ñó.
- Trường hợp chi phí y tế liên quan tới cùng thương tật được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này được bồi thường hoặc chi trả một phần hoặc toàn bộ từ những loại hình bảo hiểm y tế khác,
Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ số tiền chênh lệch mà Người được bảo hiểm phải chi trả + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện 0,1% STBH/ ngày hoặc 100% tỷ lệ thương
tật đó áp dụng cho số tiền bảo hiểm 30.000.000 ñồng/người/vụ, số tiền nào lớn hơn sẽ được áp dụng.
3. Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết ñịnh số: 1417/2012/Qð-TGð/BHBV ngày 9/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt.
4. Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn \đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước ñó.
5. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc ñiều trị vết thương không kịp
thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế thì Bảo hiểm Bảo Việt chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.


III. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM
ĐIỀU 5: Tai nạn xảy ra do những nguyên nhân sau không thuộc phạm vi bảo hiểm
1. Người ñược bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật phải thụ án hình sự hoặc vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông như: đua xe, ñiều khiển xe không có giấy phép lái xe
hợp lệ, đi vào đường cấm. Mở rộng bồi thường 50% số tiền thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp người ñược bảo hiểm đủ tuổi ñiều khiển xe mô tô, xe máy nhưng không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ.
2. Hành ñộng cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.
3. Hậu quả của việc uống rượu, bia vượt quá nồng độ quy định của Luật An Toàn Giao Thông đường bộ hoặc các chất kích thích tương tự khác.
4. Người được bảo hiểm tham gia các hoạt ñộng hàng không (trừ khi với tư cách là hành khách), tham gia các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến ñấu của các lực lượng vũ trang.
5. Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau, trừ khi được xác nhận ñó là hành động tự vệ.
6. Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, xảy thai, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh và thai sản.
7. Ngộ độc thức ăn, đồ uống.
8. Điều trị thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
9. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công


IV. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM
ĐIỀU 6: Hợp đồng bảo hiểm
Các tập thể và cá nhân có yêu cầu tham gia bảo hiểm phải có trách nhiệm điền đầy đủ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của Bảo hiểm Bảo Việt), Bảo hiểm Bảo Việt sẽ ký Hợp ñồng bảo hiểm với các tập thể ñó kèm theo danh sách các cá nhân ñược bảo hiểm hoặc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân. Giấy yêu cầu của người tham gia bảo hiểm là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.
ĐIỀU 7: Huỷ bỏ Hợp ñồng bảo hiểm
Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 30 ngày kể từ ngày ñịnh huỷ bỏ. Nếu hợp đồng được hai bên thoả thuận huỷ bỏ, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại với điều kiện ñến thời điểm đó Hợp đồng bảo hiểm đó chưa có lần nào được Bảo hiểm Bảo Việt chấp nhận trả tiền bảo hiểm.
ĐIỀU 8: Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm Được ban hành kèm theo ðiều khoản bảo hiểm này. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối ña của Bảo hiểm Bảo Việt ñối với mỗi rủi ro được bảo hiểm.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
ĐIỀU 9: Người ñược bảo hiểm có trách nhiệm
1. Kê khai trung thực, đầy đủ những nội dung quy định trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm theo quy ñịnh.
2. Trung thực trong việc khai báo và cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ chính xác về rủi ro được bảo hiểm.
VI. THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
ĐIỀU 10: Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Khi yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm, người ñược bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo hiểm Bảo Việt các giấy tờ sau ñây trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày người được bảo hiểm ñiều trị ổn định, ra viện hoặc chết :
1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
2. Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bản sao trích danh sách người được bảo hiểm).
3. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền ñịa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.
4. Các chứng từ y tế liên quan ñến việc ñiều trị: Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc, hóa ñơn thanh toán chi phí y tế . . .
5. Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người ñược bảo hiểm chết).
ĐIỀU 11: Chi trả tiền bảo hiểm
1. Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận ñược đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Số tiền bảo hiểm ñược trả cho người ñược bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được uỷ quyền.
3. Trường hợp người được bảo hiểm, người ñược uỷ quyền hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong ðiều khoản này, Bảo hiểm Bảo Việt có
quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức ñộ vị phạm.
VII. THỜI HẠN KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
ĐIỀU 12: Thời hạn khiếu nại
Thời hạn khiếu nại Bảo hiểm Bảo Việt về việc giải quyết trả tiền bảo hiểm là 06 tháng kể từ ngày người ñược bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp nhận tiền bảo hiểm hoặc nhận ñược thông báo kết quả giải quyết của Bảo hiểm Bảo Việt. Quá thời hạn trên mọi khiếu nại ñều không có giá trị.
ĐIỀU 13: Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp có liên quan đến Điều khoản bảo hiểm này nếu các bên không giải quyết Được bằng thương lượng, một trong hai bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án theo pháp luật hiện hành./.
 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

Xem bảng giá
0908217622
Bảo Hiểm Bảo Việt Sài Gòn
Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí & Nhận Ưu Đãi
*Chúng tôi cam kết không làm phiền nếu khách hàng không còn nhu cầu.